• Uzvaras pamatskolas nolikums

Uzvaras pamatskolas pašvērtējums

 • Attīstības vīzija 2018.-2022.gadam

Uzvaras pamatskolas attīstības plāns 2022. - 2025.gadam

Uzvaras pamatskolas audzināšanas darba programma 2021. - 2024.gadam

Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem

Kārtība, kādā tiek piešķirtas Uzvaras pamatskolas balvas izglītojamajiem

Noteikumi par bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Uzvaras pamatskolā

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Uzturēšanās kārtība izglītojamo vecākiem un citām personām Uzvaras pamatskolā

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un par rīcību neattaisnoti kavētu mācību stundu gadījumā

Rīcības plāns skolēna fiziskās un emocionālās vardarbības gadījumā

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2021./2022.m.g.