Par skolas gada tradīcijām kļuvuši pasākumi:

 • Zinību diena;

 • Aktīvās izziņas un sporta diena;

 • Dzejas dienu pasākumi;

 • Ziedu paklāju veidošana;

 • Mikeļdienas gadatirgus;

 • Miķeļdienas dārzeņu izstāde;

 • Skolotāju diena;

 • Mārtiņdienu pasākumi 1.-4.klases skolēniem;

Pilsonības dienas:

 • Lāčplēša dienai veltīts skrējiens „Vai pazīsti savu ciematu/ skolu?”;

 • Ģeočempionāts Latvijas kartes salikšanā (no puzles gabaliņiem);

 • Latvijas vēstures viktorīna;

 • Skatuves runas konkurss;

 • Latvijas diena.

 

 • Pirmās Adventes svecītes iedegšana;

 • Ziemassvētku uzvedums (piedalās visi klašu kolektīvi);

 • Svinīgie semestru noslēguma pasākumi ;

 • Latvijas valsts dzimšanas dienas un Mātes dienas koncerti;

 • Popiela (piedalās visi klašu kolektīvi);

 • Erudītu konkurss

 • Absolventu zvans;

 • Svinīgā pieņemšana pie skolas direktores;

 • Izlaidumi;

 • EKO-skolas aktivitātes /Rīcības dienas/

 • Vasaras skoliņa/nometne/-vides izzināšanas un eko aktivitātes pasākumi.

 • gadskārtu ieražu svētki pirmsskolas vecuma izglītojamajiem.Tradicionāli gan skolā, gan pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vietā-“Lācītī”ir izveidotas Gada grāmatas, kas atspoguļo pasākumu norisi fotogrāfijās.